Information Metalldetektorer Magneter Utrustning Guldvaskningen
Guldström & Co AB
 
Metalldetektor - tillstånd

Man får köpa, sälja och inneha en metalldetektor utan något tillstånd. Men om man ska använda den här i Sverige så krävs det att man har tillstånd från Länsstyrelsen. Att söka och få tillstånd, kostar inget.

Hur söker man tillstånd att använda metalldetektor ?

Enklast är det att kontakta den tjänsteman på Länsstyrelsen som har hand om tillstånden, besöka och tala med denne för att få reda på hur han eller hon vill att din ansökan ska se ut. Det bör inte vara några problem.

Vill du vara bergsäker på att få tillstånd, så ska du söka på en badstrand. Där ska det - när det gäller de allra flesta badstränder - inte finnas "några som helst hinder" för att du ska få gå med din metalldetektor. Såvitt vi kan förstå.

Vi ger ett exempel på hur en ansökan kan se ut längst ner på denna sida.
 

Detta är ett utdrag av lagtexten, "Allmänna råd till 2 kap. lagen om kulturminnen".

Fritidsbruk:

Det ges möjligheter att använda metallsökare för fritidsbruk. Länsstyrelsens bedömning bör grundas bl.a. på vilka arkeologiska skyddsintressen som föreligger inom ett område som tillstånd söks för. Fritidsbruk av metallsökare kan gälla letande efter specifika föremål, pilspetsar, mineral och liknande. De vanligaste ansökningarna gäller dock ren sakletning efter föremål med historisk anknytning, t.ex. mynt eller kulturhistoriska föremål Hembygdsforskning och intresse för arkeologi är positiva förtecken i detta sammanhang. Det kan dock inte uteslutas att sakletning i inte ringa omfattning bedrivs utifrån samlarbegär och vinstintresse.

Det är en grannlaga uppgift att i det enskilda fallet bedöma den antikvariska tillåtligheten. RAÄ redovisar under avsnittet "Fysisk begränsning av tillståndsområden" sin syn på sådana kulturhistoriska miljöer som bör undantas från tillståndsgivning för sakletning.

En speciell grupp fritidsutnyttjare är seriösa mineralprospektörer, vilka deltar i den av samhället organiserade mineraljakten. Tillstånd till mineralletning har getts i 11 fall. Att det handlar om seriösa mineralprospektörer bör dokumenteras i ansökan, t.ex. genom att vederbörande tidigare har deltagit i mineraljakten och skickat in mineralprover till organisatören. Annan typ av dokumentation kan också tänkas. Tillståndet skall ställas till prospektören personligen till skillnad från om prospektören arbetar på uppdrag av ett bolag, (se ovan). Det är knappast troligt att sammanblandning behöver ske mellan missbruk av metallsökare och mineraljakt. Tekniken är annorlunda; den typ av metallsökare som utnyttjas för skattletning har begränsat utnyttjande vid mineralletning - och tvärtom.

Olika föreningar kan få tillstånd att använda metallsökare i speciella syften. I förarbetena till lagen nämns bågskytteklubbar som möjliga användare av metallsökare för att söka efter bortskjutna pilar. Under den aktuella perioden har tillstånd givits till sådan verksamhet. Länsstyrelsen kan under vissa förutsättningar ge föreningar vars syfte främst är sakletning, generellt tillstånd för föreningens medlemmar att använda metallsökare i samband med speciella arrangemang som demonstration, tävling eller dyl. För denna typ av tillstånd bör krävas att ansökan är preciserad med avseende på område och tidsperiod. Den senare bör inte överskrida en vecka. Denna typ av tillstånd bör behandlas restriktivt.

Tillstånd för enskilda att använda metallsökare har också givits, t.ex. för att leta efter borttappade föremål (9 st.). I dessa fall är syftet noggrant preciserat i ansökan, t.ex. en borttappad vigselring, och ansökningsområdet är mycket litet, t.ex. en tomt. Ofta är dessa tillstånd begränsade genom en snäv tidsram.

Hobbyletning anges ofta ha som syfte att söka efter s.k. sentida föremål. Denna typ av ansökningar är vanlig i Stockholms län men förekommer även i andra län. Gemensamt för många av dessa ansökningar är att de ofta omfattar flera avgränsade områden (en ansökan omfattade 60 olika områden! ). Ansökan kan också vara gemensam för flera personer. Ansökningar av denna typ ställer store krav på den antikvariska bedömningen av ansökan, på hur ett eventuellt tillstånd formuleras, på avgränsning av områden, på riktlinjer för hanteringen av ev. upphittade fynd och på samarbete med arkeologiska institutioner m.m.

Det finns all anledning att tro att ett samarbete mellan nyttjare av metallsökare och arkeologer ska kunna vara givande. RAÄ ha r tidigare anfört att metallsökare bör kunna användas i samarbete mellan arkeologer och amatörer kring specificerade undersökningsprojekt. Efter tillstånd kan således metallsökare användas i samarbetsprojekt förslagsvis mellan länsmuseer och hembygdsföreningar eller enskilda personer, t.ex. vid olika former av karteringar och prospekteringar. Självfallet måste härvid hobbyverksamheten underordnas kulturminnesvårdens intressen. Utan tvekan kan det dock skapas möjligheter till fördjupad förståelse för antikvarisk målsättning och arkeologiska krav i samarbetsformer av olika slag som antytts av lagstiftaren. Tänkbara projekt kunde vara olika typer av inventeringsverksamhet, avsökning före och efter en arkeologisk undersökning och liknande uppgifter. När det gäller mer omfattande medverkan av amatörer vid arkeologisk uppdragsverksamhet finns emellertid vissa förhållanden som måste belysas. Det gäller bland annat utbildning, handledning och kostnader för detta, liksom andra finansieringsfrågor.

Olika typer av samverkansprojekt har under de senaste åren skett vid Länsmuseibyrån i Stockholms län och vid Undersökningsverksamhetens kontor i Stockholm, UV-Mitt. Undersökningarna, ledda av UV-Mitt, är uppdragsfinansierade exploateringsundersökningar medan Länsmuseibyrån har anordnat både projekt med forskningsinriktning och uppdragsverksamhet. Erfarenheterna från dessa projekt betonar vikten av att båda parter är överens om samarbetsformerna före arbetets början för att projektet ska kunna slutföras i enlighet med riktlinjerna.

Samarbetsprojekt inom ramen för exploateringsundersökningar har visat sig mindre lyckade, då undersökningarna sker inom snäva kostnadsramar och ofta under stark tidspress. Behovet av metallsökare vid en sådan undersökning löses oftast inom den egna organisationen. Samarbetsformerna bör i stället efterlikna de projekt som har drivits tillsammans med olika hembygdsföreningar och andra amatörarkeologiska organisationer, t.ex. vid Fornsigtuna och Adelsö. Tillståndet bör i sådana fall ställas till en ansvarig institution - inte till enskilda personer. Institutionen svarar då för att tillståndet inte missbrukas.


Vill du veta mera om bestämmelserna, kan du kontakta Riksantikvarieämbetet.
08 - 51 91 8000 och köpa häftet:

Metallsökare
Allmänna råd till 2 kap. lagen om kulturminnen m.m.
Allmänna råd 1993:3
32s. ill. hft.
ISBN 91-7192-910-X
50 kr

Där står riktlinjerna för hur Länsstyrelsernas tjänstemän ska behandla ansökningar från allmänheten.

Ett exempel på en ansökan

Till Länsstyrelsen i XXX Län Ort och datum

Ditt namn
Din adress
Din postadress

Ansökan för tillstånd att använda metalldetektor i XXX Län.


Hej,

Mitt namn är XXX och jag vill ansöka om att få använda metalldetektor i XXX Län. Jag är i första hand ute efter sentida föremål. Men, jag skulle också vilja ha tillståndet för att detektera på badstränder när badsäsongen är slut . Jag är insatt i vilka regler som gäller beträffande detektering och kommer naturligtvis att kontrollera på kartan så att jag inte befinner mig på platser som är skyddade. Skulle jag mot förmodan springa på något som ser konstigt ut anmäler jag detta till Er. Jag har tagit fram karta/or över xxx kommuns badplats/er och markerat dessa, vilka bifogas.

Fyll i namnen och ange vilken sträcka på sjön, havsstranden som du vill detektera på kartan. Ex badplatsen XXX vid sjön XXX

Vad beträffar metallprospektering är jag intresserad av ett område som sträcker sig från XXX till XXX enligt bifogad markerad karta. Jag finner det inte omöjligt att under ett års tid hinna med att prospektera de områden som jag ansökt om.

Vore tacksam om ni kunde behandla denna ansökan så snart som möjligt.

Tack på förhand

Avsändarens namn
Adress
Postadress
Telefon

Till startsidan
In English In Deutsch På Danska På Norska
Guldström & Co AB
SE–57015 Holsbybrunn
Tel: 0383 - 460 000
Mail:
rolf@guldstrom.se